Wij nemen de zorgen uit uw handen: deze verzekeraar biedt expats een Internationale Zorgverzekering en Overlijdensrisicoverzekering aan en wij geven u 17.5% speciale korting op de premies. Ontvang vandaag uw gratis offerte!

 

Algemene Voorwaarden

 

 

EXPAT VERZEKERINGEN onderhoudt de website www.expat-verzekeringen.com. Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de site. Door de Site te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van www.expat-verzekeringen.com en om deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Site te volgen. EV behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, met onmiddellijke ingang na plaatsing op de Site. Controleer deze pagina van de Site regelmatig. We zullen onderaan de Gebruiksvoorwaarden noteren wanneer er updates zijn voor de Gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kan EV uw gebruik van de Site beëindigen, u uitsluiten van toekomstig gebruik van de Site en/of passende juridische stappen tegen u ondernemen.

Beperkte licentie

U krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken en er toegang toe te krijgen in overeenstemming met de vereisten en beperkingen van deze Gebruiksvoorwaarden. EV kan elk aspect van de site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten. EV kan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de gehele of delen van de Site beperken. U hebt geen rechten op de bedrijfseigen software en gerelateerde documentatie, indien aanwezig, die aan u worden verstrekt om toegang te krijgen tot de Site. Behalve zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, heeft u niet het recht om direct of indirect enige nieuwe of afgeleide werken van, of weergeven, distribueren, uitvoeren of op enigerlei wijze exploiteren van de Site, of de inhoud ervan (inclusief software), geheel of gedeeltelijk.

Toegestaan gebruik

U stemt ermee in dat u alleen gemachtigd bent om pagina's van deze site te bezoeken, te bekijken en een kopie van pagina's van deze site te bewaren voor uw eigen persoonlijk gebruik, en dat u het materiaal op deze site voor geen enkel doel zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins verspreiden anders dan voor persoonlijk gebruik, tenzij anders specifiek geautoriseerd door EV om dit te doen. U stemt er ook mee in om voor geen enkel doel naar de site te deeplinken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door EV. De inhoud en software op deze Site is eigendom van EV.

Vertegenwoordigingen door u

Door de Site te bezoeken, verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat (a) u ten minste 18 jaar oud bent; (b) dat al het materiaal van welke aard dan ook dat door u via de Site of voor opname op de Site door u aan EV wordt verstrekt, geen plagiaat pleegt, schendt of inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken, uiterlijkheden, privacy, patenten of andere persoonlijke of eigendomsrechten.

Geen commercieel gebruik

Deze site mag niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals de verkoop van goederen of diensten van welke aard dan ook. U moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van EV verkrijgen om commerciële aanbiedingen van welke aard dan ook op de Site te doen, hetzij door middel van advertenties, verzoeken, links of enige andere vorm van communicatie. EV zal onderzoek doen naar en passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de aanstootgevende communicatie van de Site en het blokkeren van dergelijke overtreders van het gebruik van de Site.

Links en zoekresultaten

De Site kan automatisch zoekresultaten produceren die verwijzen naar en/of linken naar sites van derden op het World Wide Web. EV heeft geen controle over deze sites of de inhoud ervan. EV garandeert, verklaart of waarborgt niet dat de inhoud op de sites nauwkeurig, legaal en/of onschadelijk is. EV onderschrijft de inhoud van sites van derden niet, noch geeft het enige verklaring of garantie over deze sites, inclusief dat ze geen virussen zullen bevatten of anderszins uw computer zullen beïnvloeden. Door de Site te gebruiken om te zoeken naar of te linken naar een andere site, stemt u ermee in en begrijpt u dat u geen enkele claim tegen EV kunt indienen voor enige schade of verlies, van welke aard dan ook, als gevolg van uw gebruik van de Site om zoekresultaten te verkrijgen of om naar een andere site te linken plaats. Als u een probleem heeft met een link vanaf de Site, kunt u dit aan ons melden via hello@expat-verzekeringen.com.

Auteursrechtbeleid

EV kan de privileges beëindigen van elke gebruiker die deze site gebruikt om op onwettige wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal te verzenden zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldig verweer of vrijstelling van redelijk gebruik om dit te doen. Als u informatie naar deze site verzendt, garandeert u dat de informatie geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Hoewel EV niet verantwoordelijk is voor de inhoud, kwaliteit of juistheid van gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden compilaties van dergelijke gegevens, tekst, informatie en andere materialen die via het systeem van EV aan gebruikers beschikbaar worden gesteld. Het online materiaal is het intellectuele eigendom van EV en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op intellectueel eigendom. Het online materiaal mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of herverdeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EV, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden.

De Online Materialen zijn en blijven het exclusieve eigendom van EV. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Online Materialen zijn en blijven exclusief bij EV. U hebt onder geen enkele omstandigheid het recht, direct of indirect, om het online materiaal of enig recht daarop te bezitten, te gebruiken, te kopiëren, uit te lenen, te verkopen, te verhuren, te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, opnieuw te distribueren, toe te wijzen of anderszins over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek bepaald in de Gebruiksvoorwaarden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u enig recht, titel of belang, behalve dat van een licentie met de uitdrukkelijke rechten en onderhevig aan alle beperkingen hierin. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u het recht, direct of indirect, om de Online Materialen te gebruiken om een product te maken voor wederverkoop of om de Online Materialen te gebruiken op een manier die concurreert met EV.

U erkent en stemt ermee in dat EV eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op elke kopie, vertaling, wijziging, aanpassing, afgeleid werk of verbetering van het online materiaal dat door of voor u is gemaakt. Op verzoek van EV moet u alle instrumenten die nodig zijn om deze rechten, titels of belangen aan EV over te dragen of deze rechten, titels of belangen in naam van EV te perfectioneren, uitvoeren of laten uitvoeren.

Garantie disclaimer

AFWIJZING VAN GARANTIE, BEPERKING VAN SCHADE. EV GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, HETZIJ UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE VAN TITEL OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF ANDERE SCHENDING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S EN/OF DE SITE. EV GEEFT EVENEENS GEEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE DOOR EEN GEBRUIKER VIA DE SITE WORDT INGEDIEND, WEERGEGEVEN OF OPGELADEN. EV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF BEDRIJFSONDERBREKING ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS EV OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EV ZOU IN DAT GEVAL BEPERKT ZIJN TOT DE GROOTSTE MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

Schending van de gebruiksvoorwaarden

U begrijpt en stemt ermee in dat naar eigen goeddunken van EV, en zonder voorafgaande kennisgeving, EV uw toegang tot de Site kan beëindigen, of elk ander beschikbaar rechtsmiddel kan uitoefenen en ongeautoriseerde gebruikersinformatie kan verwijderen, als EV van mening is dat de door u verstrekte informatie in strijd is met of inconsistent is met met deze Gebruiksvoorwaarden, of in strijd is met de rechten van EV, of een derde partij, of in strijd is met de wet. U stemt ermee in dat geldelijke schadevergoeding EB mogelijk niet voldoende genoegdoening biedt voor schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden en u stemt in met een gerechtelijk bevel of andere billijke genoegdoening voor dergelijke schendingen. EV kan gebruikersinformatie over u vrijgeven indien vereist door de wet of dagvaarding.

Vergoeding

U stemt ermee in dat EV, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of met betrekking tot uw gebruik van de site, inclusief uw gebruik van de site om een link naar een andere site te bieden of om inhoud of andere informatie naar de site op te laden, of uw schending van de gebruiksvoorwaarden.

Licentie aan u verleend

Door materialen aan EV te verstrekken, inclusief door inhoud of materialen voor gebruik op de Site in te dienen of op te laden, verklaart en garandeert u dat u of de eigenaar van alle rechten op dergelijke inhoud of materialen EV uitdrukkelijk een onherroepelijk wereldwijd recht heeft verleend in alle talen en voor altijd om alle of een deel van de inhoud en materialen die door u zijn verstrekt, te gebruiken en te exploiteren. EV mag dergelijke ingediende inhoud of materialen naar eigen goeddunken publiceren en verspreiden op elke nu bestaande of later ontwikkelde methode. U stemt ermee in dat u afstand doet van alle claims en geen verhaal heeft tegen EV voor vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van eigendomsrechten in communicatie, inhoud of materiaal dat aan EV wordt voorgelegd. Alle communicatie of materiaal dat u naar EV stuurt, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en mag door EV worden verspreid of gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, creëren, vervaardigen of op de markt brengen van producten of diensten.

Reclame

De Site kan advertenties en/of sponsoring bevatten. De adverteerders en/of sponsors die deze advertenties en sponsoring leveren, zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat wordt ingediend voor opname op de Site nauwkeurig is en voldoet aan alle toepasselijke wetten. EV is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van enige adverteerder of sponsor.

Werking van de site

EV beheert deze site vanuit Maleisië. EV beweert niet dat deze site geschikt is voor gebruik op andere locaties. Als u deze site vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving. U mag geen materiaal van deze site gebruiken, exporteren of herexporteren in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot exportwetten en -regelgeving.

Aankopen

Alle online aankopen vallen ook onder de algemene voorwaarden van de respectieve handelaars/dienstverleners. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van de respectievelijke handelaars/dienstverleners voordat u een transactie aangaat. 

Interpretatie

Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle andere schriftelijke en mondelinge communicatie of overeenkomsten met betrekking tot de onderwerpen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden besproken. Een verklaring van afstand of wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk wordt gedaan en is ondertekend door een bevoegde functionaris van EV.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht.

Koppen en sectietitels in deze Overeenkomst zijn gemakshalve bedoeld en definiëren, beperken of verlengen geen enkele bepaling van deze Overeenkomst.

 

 

Andere Websites

Expat Wealth At Work - om u te helpen uw financiën als expat te optimaliseren. Van hints en tips over alles wat met financiën te maken heeft tot ideeën en gedeelde ervaringen van de wereldwijde expat gemeenschap, het is de plek om te leren en geïnspireerd te raken om uw eigen financiële bestemming te creëren en te realiseren.

Expat Insurance - English version of this site.